A: abduktion

åbning (fx af glottis)

 

adduktion

lukning (fx af glottis)

 

adenoide

vegetationer; udvækster i næsen af lymfoidvæv; polypper

 

adenotomi

kirurgisk fjernelse af polypper

 

afasi

central sprogforstyrrelse; tab eller forstyrrelse af den allerede erhvervede sprogevne på grund af en hjerneskade

 

afoni

ingen stemme/tab af stemmen

 

aggrammatisme

værste form for dysgrammatisme; indskrænkning til et-ords-ytringer, telegramstil. Dårlig til at forme grammatiske strukturer

 

agnosi

manglende evne til sanse noget; se lydagnosi

 

alali

svær indskrænkning af lyddannelsen

 

anamnese

patientens forhistorie og sygdomsforløb

 

anaptyxis

lydindskubning (fx ved at udtale /balomst/ i stedet for /blomst/)

 

anarthri

værste form for dysarthri (høres i sproget hos patienter med cerebralparese)

 

anatomi

læren om kroppens opbygning

 

ansatsrør

alle rum ovenfor glottis, som hjælper med til stemmedannelsen

 

apopleksi

slagtilfælde

 

apraksi

manglende evne eller forstyrrelse i valg og kronologisk rækkefølge af bevægelser og handlinger. Der findes følgende forskellige former for apraksi: ideomotorisk apraksi, ideatorisk apraksi, buccofaciale apraksi, taleapraksi

 

artikulation

lyddannelse; lyde bliver dannet igennem bevægelser af det perifere taleværktøj

 

artikulationszoner

I. læber (/b/, /p/, /m/, /f/, /v/)

II. tungespids (/t/, /d/, /n/, /l/, /ð/)

III. tunge – bløde gane (/g/, /k/, /ng/)

IV. svælg (/r/)

V. larynx (/h/)

 

artikulatoriske fejl

anaptyxis

assimilation

elision/mogilali

kontamination

metathesis

paralali

reduplikation

 

assimilation 

tilpasning (fx /firaf/ i stedet for /giraf/ eller /løbelul/ i stedet for /løbejul/)

 

atrofi

muskel-, vævssvind

 

audiogram

hørekurve; forløbet beskriver evnen, med hvilken lydstyrke de enkelte frekvenser bliver iagttaget

 

audiometri

audiometri er den mest almindelige høreundersøgelse. Alle folkeskoleelever og alle værnepligtige får lavet en audiometri. Før audiometrien kigger lægen ind i øret for at se, om der sidder ørevoks, der kan nedsætte hørelsen og dermed forstyrre resultatet af undersøgelsen. Ved selve undersøgelsen sidder man i et lydtæt rum med høretelefoner på. Høretelefonerne er kraftige og isolerede således, at en lyd der spilles i det ene øre, ikke kan høres i det andet øre.

auditiv

vedrører hørelsen

 

auditiv agnosi

manglende evne til at erkende og skelne mellem støj og lyde;

se også lyddiskriminationsvanskeligheder og lydnuanceringssvaghed

 

autisme

ekstrem udpræget “hensynken i sig selv”; kontaktforstyrrelse, bevægelsesstereotypi

 

automatismer

ytringer, som altid vender tilbage (recurring utterances)

 

 

B: balbutis

synonym for stammen

 

betatisme

fejldannelse af /b/-lyden, se dyslali

 

bilinguistisk

tosproget

 

bolus

tykket mad opfyldt med spyt, som er parat til at blive synket

 

bradylali

for langsom tale

 

Broca – center

sprogcenter i den dominerende hjernehemisfære, hvor bevægelsesplanet til omsættelse af tanker i sprog finder sted; koordination af sprogbevægelser

 

bronkier

grene af luftrør i lungen

 

bruksisme

at skære tænder

 

 

C: centralnervesystem

enhed af hjernen og rygmarv som mellemled mellem stimulering og reaktion ved reguleringen af alle livsvigtige processer i kroppen

 

cerebral

vedrører hjernen

 

cerumen

ørevoks

 

cochlea

snegl; indholder høreorganet i det indre øre

 

cochlea implant (CI)

“inderøreprotese” for børn uden hørelse med skade i det indre øre

 

corteks

hjernebark

 

 

D: deklination

“bøjning”; grammatisk forandring af et ord

 

deltatisme

fejldannelse af /d/ og /ð/-lyden, se dyslali

 

dental

vedrører tænderne; i sammenhæng med artikulationen betegnet ´dental` tungeposition (addental = ved tænderne, interdental = mellem tænderne)

 

diastema

for meget afstand mellem de to fortænder

 

diskrimination

adskillelse; auditiv diskrimination: adskillelse af lyde , se lyddiskriminationsvanskeligheder

 

disposition

arvelige anlæg

 

dominant hemisfære

mest udviklede hjernehalvdel, som er ansvarlig for sproglige ydelser

 

dysarthri

neuromuskulær dysfunktion, der påvirker de artikulatoriske bevægelser og karakteriseres af muskulær svaghed og mangelfuld muskelkontrol

 

dysfagi

synkningsforstyrrelse

 

dysfasi

forstyrrelse af det allerede udviklede sprog, sprogevnen og sprogforståelsen på grund af lammelser i hjernebarken

 

dysfemi

se stammen

 

dysfoni

se stemmeforstyrrelse

 

dysfonologi

dysfunktion, hvor der er vanskeligheder ved at systematisere og fastholde meningsfulde kontraster på ord- og morfemniveau og viden om de regler, der styrer sproget

 

dysfonologiske processer

paradigmatiske processer: et fonem erstattes konsekvent af et andet (fx /t/ for /k/) i en eller flere positioner i ord (SI/SM/SF samt i konsonantklynger)

syntagmatiske processer: strukturen i et ord eller en stavelse ændres konsekvent i en eller flere positioner i ord (fx klyngereduktion /g-/ for /sg-/)

 

dysfunktion

funktionsforstyrrelse, fejlfunktion

 

dysglossi

forstyrrelse på grund af patologiske (sygelige) forandringer af taleværktøjet

 

dysgnathi

tand- og kæbefejlstillinger (fx progeni, prognathi, retrogeni, retrognathi og åbent bid)

 

dysgrammatisme

forstyrrelse af evnen til at indsætte grammatiske strukturer korrekt i modersmålet (fx sætningsbygning, artikeldannelse, bøjning etc.)

 

dyslali

forstyrrelse af lyddannelsen på grund af hørenedsættelse (auditiv), lyddiskriminisationsvanskeligheder (sensorisk) eller en ring motorisk behændighed (motorisk).

Forstyrrelsen kan være inkonsekvent (en lyd bliver dannet på forskellige måder fx /dol/, /hol/, /gol/ i stedet for /sol/) og ukonstant (en lyd dannes nogle gange rigtigt og nogle gange forkert).

Der findes følgende forskellige former for dyslali:

betatisme

deltatisme

gammatisme

jotatisme

kappatisme

lambdatisme

rhotatisme

sigmatisme

tauitisme

 

dysleksi

læseforstyrrelse/ordblindhed

 

dyskalkuli

forstyrrelse i forbindelse med at regne (matematik)

 

dyspnoe

åndenød, problemer med vejrtrækningen

 

dyspraksi

manglende evne til at bevæge kropsdele hensigtsmæssigt, se også apraksi

 

 

 

E: ekkolali

ordret eller lidt varieret spontan gengivelse af det, som lige er blevet hørt

 

elision

udeladelse (fx /amse/ i stedet for /bamse/)

 

embolofrasi

fyldeord: ord, som altid vender tilbage (fx altså, gud, ja, nå etc.)

 

epiglottis

strubelåg

 

epilepsi

krampeanfald af forskellige årsager

 

eugnathi

(eu = god), korrekt tandstilling

 

eutoni

tilstand af harmonisk kropspænding

 

eksplosivlyde

konsonanter /p/, /t/, /k/

 

ekspiration

udånding

 

eustakisk rør

forbindelse mellem næsen og mellemøret

 

 

 

F: farynx

svælg

 

fonation

stemme- og lyddannelse

 

fonem

lyd

 

fonendoskop

“høreslange”, til diagnosticering af snøvl, sigmatisme lateralis og bilateralis. Med et fonendoskop kan man identificere om luften strømmer i kinderne eller om der kommer for meget luft ud af næsen.

 

fonetiske vanskeligheder

(artikulationsvanskeligheder)

fx interdental eller lateral dannet /s/-lyd; se sigmatisme

 

foniater

speciallæge for høre-, stemme- og sprogforstyrrelser; øre-næse-halslæge med tillægsuddannelse

 

foniatri

lægeligt specialområde, som omfatter undersøgelse og behandling af høre-, stemme-, tale- og sprogforstyrrelser

 

fonologiske vanskeligheder

fx fonem /k/ bliver erstattet af fonem /t/

 

forsinket sprogudvikling

manglende sproglig evne set i forhold til alder. Sprogvanskeligheder hos småbørn kan omfatte alle grader af vanskeligheder med både at tale (lyddannelse, aktivt ordforråd, sætningsopbygning) og forstå.

 

Forsinket sprogudvikling kan behandles ved hjælp af sprogstimulering.

 

frikativ

hæmmelyd

 

frenulum lingualis

tungebånd

 

funktionel stemmeforstyrrelse

stemmeforstyrrelse uden påviselige sygelige organiske forandringer af stemmen

 

 

 

G: gammatisme

fejldannelse af /g/-lyden, se dyslali

 

ganelyd

lyd, som dannes uvulært (se uvula) dvs. bag i munden: /g/, /k/, /ng/, /r/

 

ganespalte

spalte i midten af ganen jf. læbe-ganespalte

 

ganesejl

den bløde gane (placeret oppe i mundhulen bag den hårde gane). Karakteristisk for den bløde gane er, at den løfter sig ved udtale af vokal- og orallyde, og hænger slapt ned ved udtale af nasallyde.

 

glottis

stemmeridse; rum mellem stemmelæberne

 

ins

H: hemiplegi

lammelse af en kropsdel

 

hyperfunktionel dysfoni

stemmeforstyrrelse, som fremkommer på grund af tiltagende muskelaktivitet, spændning og åndetryk i stemmeorganet og ansatsrøret

 

hypersalivation

forøget/ for stor dannelse af spytsekretion

 

hypofunktionel dysfoni

stemmeforstyrrelse, som fremkommer på grund af for lidt muskelaktivitet, spændning og åndetryk i stemmeorganet og ansatsrøret

 

hørenedsættelse

let:  20 – 40 decibel (db)

middel: 40 – 70 db

svær: 70 – 100 db

 

på grund af forstyrrelser i det ydre eller indre øre (fejldannelse af trommehinde, mellemørebetændelse, udluftningsvanskeligheder i det eustakiske rør, alder, larm osv.). Ledsagende fænomener: lydagnosi, sprogvanskeligheder, artikulationsvanskeligheder, dyslali,  stemmeforstyrrelser

 

høretab

kan ikke blot give problemer med både det impressive og det ekspressive sprog, men også stemmeproblemer. Børn med konduktivt høretab taler ofte forholdsvis lavmælt, fordi de ikke kan høre baggrundsstøjen og hører deres egen stemme ved knogleledning. I modsætning hertil taler børn med perceptivt høretab ofte ret højt.

hæmmelyd

lyd, som dannes igennem gnidning (stemt: /v/, /ð/, /j/, /r/; ustemt: /f/, /s/, /h/)

 

hæshed

samlet begreb for alle slags sygelige stemmeklange

 

 

 

I: inspiration

indånding

 

interdental

ved lyddannelsen presses fortungen mellem tandrækkerne

 

iterationer

gentagelse af stavelser

 

 

J: jargon

sprog udviklet af en bestemt social gruppe

 

jotatisme

fejldannelse af /j/-lyden, se dyslali

 

 

 

K: kappatisme

fejldannelse af /k/-lyden, se dyslali

 

klonisk stammen

gentagelse af lyde, stavelser eller ord

 

klusil

lukkelyd

 

konduktivt høretab

begrænser sig til øregangen og mellemøret, og er som regel forholdsvis let at behandle enten operativt eller ved hjælp af tekniske hjælpemidler f. eks. høreapparater. Konduktion betyder ledning, det vil sige, at ved et konduktivt høretab kan ledningen af lyden f.eks. være blokeret af ørevoks i øregangen.

kontamination

sammensmeltning af ord (fx /foldsko/ i stedet for /fodboldsko/)

 

krydsbid

del af den øverste tandrække er forskudt indad i forhold til den nederste tandrække, således at tandrækkerne krydses et eller to steder

 

 

 

L: lambdatisme

fejldannelse af /l/-lyden, se dyslali

 

laryngal forstyrrelse

forstyrrelse der vedrører strubehovedet

 

laryngektomi

kirurgisk fjernelse af strubehovedet

 

laryngitis

strubehovedbetændelse

 

laryngoskopi

undersøgelse af strubehovedet med spejl, endoskop eller mikroskop

 

larynx

strubehoved

 

lateral

vedrører siderne, fx sigmatisme lateralis, hvor tungen søger mod venstre/højre

 

legastheni

speciel forstyrrelse af forholdet mellem det skrevne og det usagte ord (læseforstyrrelse)

 

logofobi

taleangst

 

logopæd

tale-/hørelærer

 

logopædisk rytme

hjælpemetode for stammere; man lærer at skelne mellem betonede og ubetonede tryk i ord og sætninger – man banker samtidig på bord eller overlår, hvor bankningen (fx lukket hånd/åben hånd) varieres alt efter om det er et betonet eller ubetonet tryk i ordet.

 

logopædi

metodelære til diagnosticering og behandling af tale-, sprog- og stemmeforstyrrelser

 

logorrhoe

taletrang; unormalt stort behov for at tale

 

lukkelyd

pustede (aspirerede) lukkelyde: /p/, /k/, /k/

upustede (uaspirerede) lukkelyde: /b/, /d/, /g/

 

lydagnosi

nedsat evne til at høre og skelne bestemte lyde – oftest høje frekvenser. Fx kan man ikke høre /k/, /f/, /s/ med en hørenedsættelse på blot 20 db.

 

lyddiskrimination

auditiv adskillelse af sproglyde

 

lyddiskriminationsvanskeligheder

nedsat evne til at skelne enslydende lyde fra forskellige artikulationszoner fx /d/-/g/,  /t/-/k/, /d/-/b/, /f/-/s/

 

lydnuanceringssvaghed

nedsat evne til at skelne enslydende lyde fra samme artikulationszoner fx /g/-/k/, /d/-/t/, /f/-/v/; minimal forskel er enten pustet-upustet, stemt- ustemt

 

løbsk tale

ordstrømsforstyrrelse med for hurtig tale; lyde og stavelser bliver udeladt eller “sunket”. Normal taletempo: mellem 4-6 stavelser eller ca. 20 lyde pr. sekund

 

læbe-ganespalte

medfødt misdannelse som kan være enkel- eller dobbeltsidig. Udstrækker sig fra læberne til ganen og giver typisk anledning til åbent snøvl. Behandling af læbe-kæbe-ganespalte påbegyndes umiddelbart efter fødslen. Usynlig form for læbe-kæbe-ganespalte kaldes for submukøs ganespalte.

 

læbespalte

enkel- eller dobbeltsidig spaltedannelse af læben

 

læsp, læsper, læspen

sigmatisme

fejldannelse af /s/-lyden (se dyslali); der findes 10 forskellige slags:

labialis: (læsp) /s/ dannes med læberne (bilabialis) eller med tungespidsen og læberne (linguolabialis)

labiodentalis: (læsp) /s/-lyden dannes med underlæben og øvre fortænder 

interdentalis: (læsp) /s/-lyden dannes med tungespidsen mellem tænderne (mellemtandslæsp)

laterofleksus: (læsp) /s/-lyden dannes med tungespidsen og en af hjørnetænderne

addentalis: (læsp) tungespidsen presser mod tænderne

lateralis: (læsp) tungen presser mod tænderne og den hårde gane (sidelæsp); luften strømmer ud fra begge mundvige (bilateralis); hvis tungen drejer sig til en side (fx den venstre side), så strømmer luften ud til den højre side (lateralis dexter) eller omvendt (lateralis sinister)

palatalis: (læsp) /s/-lyden dannes mellem opløftet tungeryg og ganen

cacuminalis: (læsp) tungenspidsen peger stejlt opad, men berører ikke ganen

stridens: (læsp) fløjten

labilis: (læsp) inkonsekvent, neuropatisk sprogforstyrrelse

 

For en del børns vedkommende forsvinder læspen af sig selv, efter at tandskiftet er afsluttet. Hos andre, hvor tungen presser på fortænderne (tungepres), kan et samarbejde mellem tale-/hørelæreren og skoletandlægen være en forudsætning for et godt resultat. (læsp). Læs mere her.

 

M: makroglossi

for stor tunge

 

mellemlæsp

se sigmatisme interdentalis

 

meningitis

hjernehindebetændelse

 

metafonmetodik

reflektion over fonologien

 

metakommunikation

at tale om sproget

 

metathesis

ombytning af lyde/bogstaver (fx /tanlerne/ i stedet for /lanterne/)

 

mogilali

udeladelse (fx /øve/ i stedet for /løve/)

 

mundplade

plastikplade som benyttes til behandling af uhensigtsmæssige suttevaner, et åbent bid og åndedræt igennem munden; pladen “sidder” mellem tænderne og læberne

 

multiple sklerose

sygdom i det centrale nervesystem

 

mutation

stemmens overgang; udløst igennem en hormonelt styret vækst af stemmelæberne

 

mutisme

talenægtelse. Taleuduelighed på baggrund af psykiske problemer uden samtidig fysiologiske skader af taleværktøjet. En form af mutisme er den elektive mutisme, som består af talenægtelse i bestemte situationer eller med bestemte personer.

 

myofunktionel forstyrrelse

vedvarende bevægelsesforstyrrelser af ansigt, læber, tunge, ganesejl og svælg; hele kroppen er ikke i balance.

 

Symptomer:

 

  • slap ansigtsmuskulatur
  • på grund af en åben mundstilling foregår vejrtrækning fortrinsvis gennem munden
  • i hvilestilling ligger tungen mellem fortænderne
  • tungen er ved synkning presset mod eller mellem tænderne (tungepres).

Hyppigt ledsagende fænomener: kæbeanormaliteter og tandfejlstillinger (se dysgnathi), artikulations- og sprogvanskeligheder.

Min afhandling beskæftigede sig med logopædisk behandling af børn med myofunktionel forstyrrelse. Denne afhandling kan læses på Dansk Pædagogisk Universitet i København eller rekvireres ved henvendelse til mig.

myofunktionel terapi

behandlingsmetode til at korrigere eller forbedre tygge-, synke- og ansigtsmusklernes fejlfunktioner. Terapien indbefatter hele kroppen.

 

 

 

N: nasal

luft strømmer igennem næsen; se snøvl

 

nasallyd

under lyddannelsen strømmer luften igennem næsen, ganesejlet er afslappet og hænger slapt ned: /m/, /n/, /ng/; (modsat orallyde)

 

neologismer

dannelse af nye ord

 

noduli

se stemmelæbeknuder

 

nokse

skadeligt stof

 

 

 

O: ontogenese

udvikling af sproget hos mennesket

 

oral

vedrører mundhulen

 

orale vaner

uhensigtsmæssige/langvarige suttevaner (hvad enten det drejer sig om narresut, eller sutten på tommelfingre, negle eller lignende)

 

orallyd

under lyddannelsen strømmer luften igennem munden; ganesejlet løfter sig (modsat nasallyd)

 

ordfindningsforstyrrelse

i tilknytning til afasi optræder en forstyrrelse, som vanskeliggør eller laver det umuligt for den, der taler, at benævne et bestemt ord

 

ordforråd

samlet mængde af alle kendte og anvendelige ord hos en person; adskillelse mellem aktivt ordforråd (mængde af alle anvendte ord) og passivt ordforråd (mængde af alle ord, som bliver forstået)

 

orofacial dysfunktion

myofunktionel forstyrrelse

 

otitis

ørebetændelse (otitis externa = øregangbetændelse, otitis media = mellemørebetændelse)

 

otoskopi

undersøgelse af ydre øre, dets omgivelser, øregang og trommehinde

 

P: palatalali

talesprog for en patient med gane-spalte

 

parafrasi

fonematisk parafrasi: udtaleforandring af et ord igennem erstatning, udeladelse, omstilling eller tilføjelse af en lyd (fx /pil/ i stedet for /spil/, /trasse/ i stedet for trappe osv.)

sematisk parafrasi: fejlagtig anvendelse af et ord, som dog har tilknytning til det ord, man ønskede at sige (fx /stol/ i stedet for /bord/)

 

paralali

erstatning af et bogstav med et andet (fx /to/ i stedet for /ko/)

 

perception

iagttagelse, opfattelse

 

perceptivt høretab

perceptivt høretab knytter sig til det indre øre, nervebanerne eller selve hjernen, er meget svære at have med at gøre. Som regel behandles sådan et høretab med høreapparater. Perception betyder opfattelse, det vil sige, at ved et perceptivt høretab, er det selve selve organerne, der skal opfange og viderebringe lyden, der er beskadigede.

perseveration

vedvarende, utilsigtede gentagelser af lyde, ord, sætninger og handlinger

 

plegi

fuldstændig lammelse

 

pneumofoni 

udtryk for graden af den glottale insufficiens i lukkefasen (utætte stemmelæber) under fonationen, hvilket giver anledning til turbulens af luften.

polypper

små udvækster i næsen af lymfoidvæv. Fjernelse af polypper kan medføre åben snøvl.

 

progeni

underbid, dvs. tandrækken i underkæben er placeret forskudt fremad i forhold til eller på samme niveau som den øverste tandrække

 

prognathi

overbid, dvs. overkæben er placeret unormalt forskudt fremad i forhold til underkæben

 

 

 

R: reduplikation

fordobling af stavelser fx /babagebæger/ i stedet for /bagagebæger/

 

respiration

åndedræt

 

retardering

forsinket udvikling

 

retrogeni

underudvikling af underkæben, som er placeret for langt tilbage

 

retrognathi

underudvikling af overkæben, som kan se ud som progeni (underbid), men skyldes (modsat underbid) en underudvikling af overkæben

 

rhinolali

snøvl

 

rhotatisme

fejldannelse af /r/-lyden, se dyslali

 

rømmetrang

hyppig forekommende nervøs rømmen uden at denne skyldes organiske forhold. Oftest fremkaldt ved laryngal tørhedsfornemmelse. Rømmetrang er sammen med synketrang og træthed i stemmen tit et symptom på dysfoni.

 

 

 

S: sensorisk

vedrører sanserne

 

sidelæsp

se sigmatisme lateralis

 

sigmatisme

fejldannelse af /s/-lyden (se dyslali); der findes 10 forskellige slags:

labialis: /s/ dannes med læberne (bilabialis) eller med tungespidsen og læberne (linguolabialis)

labiodentalis: /s/-lyden dannes med underlæben og øvre fortænder

interdentalis: /s/-lyden dannes med tungespidsen mellem tænderne (mellemtandslæsp)

laterofleksus: /s/-lyden dannes med tungespidsen og en af hjørnetænderne

addentalis: tungespidsen presser mod tænderne

lateralis: tungen presser mod tænderne og den hårde gane (sidelæsp); luften strømmer ud fra begge mundvige (bilateralis); hvis tungen drejer sig til en side (fx den venstre side), så strømmer luften ud til den højre side (lateralis dexter) eller omvendt (lateralis sinister)

palatalis: /s/-lyden dannes mellem opløftet tungeryg og ganen

cacuminalis: tungenspidsen peger stejlt opad, men berører ikke ganen

stridens: fløjten

labilis: inkonsekvent, neuropatisk sprogforstyrrelse

 

For en del børns vedkommende forsvinder læspen af sig selv, efter at tandskiftet er afsluttet. Hos andre, hvor tungen presser på fortænderne (tungepres), kan et samarbejde mellem tale-/hørelæreren og skoletandlægen være en forudsætning for et godt resultat.

 

snøvl, snøvler, snøvlen

rhinolali aperta (åben snøvl): for meget luft strømmer igennem næsen ved udtale på grund af skjult ganespalte, kort blød gane o.lign.

rhinolali clausa (lukket snøvl): for lidt eller ikke noget luft strømmer igennem næsen ved udtale på grund af hævet næseslimhinde, polypper, skæv næseskillevæg o.lign.

rhinolali mixta (blandet form for snøvl)

 

sprogcentre

Broca center og Wernike center

 

sprogstimulering

stimulering af sprog hos børn med forsinket sprogudvikling (aktivt og passivt ordforråd) igennem rim og remser, vrøvleord, huske- og gemmelege etc.

 

stammen (dysfemi)

ordstrømsforstyrrelse; kendetegnet ved gentagelser af lyde, stavelser, ord og/eller taleblokeringer med stigende muskelspænding ved talen. Fænomenet varierer fra lette gentagelser af ord til et niveau, hvor stammeren kæmper en voldsom kamp for at få ordene frem eller benytter sig af andre ord. Stammen begynder i småbørnsalderen og vil ofte forsvinde af sig selv efter en tid, men kan også udvikle sig til et kompliceret kommunikationshandicap. En tidlig indsats, hvor inddragelsen af forældrene og kontaktpersonerne er helt central, kan ofte forebygge denne udvikling.

 

stemmebånd

stemmelæber

 

stemmeforstyrrelse

organisk eller funktionel betinget forstyrrelse af stemmedannelsen eller ydeevnen af stemmen, som kan give sig udslag i hæshed eller stemmesvigt med ledsagende gener som halssmerter, rømmetrang eller synketrang samt træthed i stemmen. Ofte vil en lægelig undersøgelse vise, at stemmelæberne og slimhinderne er påvirket af overbelastning ved fx råbning.

 

stemmeklang

kan være hyper- eller hyponasal p.g.a. forkert balance mellem oral og nasal resonans, som regel betinget af uhensigtsmæssig muskelspænding

stemmeleje

kan være for højt eller lavt i forhold til alder, køn og barnets størrelse

stemmelæbeknuder

en- eller tosidig knudeagtig fortykkelse af et bestemt sted på stemmelæberne; fører til hæshed på grund af manglende lukning af stemmelæberne

 

stemmelæbelammelse

lammelse af n. laryngeus inferior eller af n. vagus; forekommer ensidigt eller dobbeltsidigt

 

stemmelæber

ligamentum vocale; elastisk bånd, som består af slimhinde, bindevæv og muskler

 

stemmestyrke

kan være for svag til let at kunne høres eller så kraftig at det er ubehageligt

stroboskopi

undersøgelsesmetode, som synliggør svingningsopførsel/forholdet mellem stemmelæberne

 

struma

forstørrelse af skjoldbrudskirtlen

 

submukøs ganespalte

spalten er overdækket af slimhinde og derfor usynlig. Den bløde gane er forkortet eller spaltet, hvilket kan identificeres ved at ganen er spændt, fx når man kigger i patientens munden mens han/hun siger /ihhhh/.

 

syntaks

sætningsopbygning

 

 

 

T: tachylali

fremskyndelse af taletempoet; se løbsk tale

 

taktil

vedrører følesansen

 

tale-/hørelærer (talelærer/talekonsulent)

en tale-/hørelærer (tidligere talepædagog) beskæftiger sig med sprog-, tale- og stemmevanskeligheder. Se mere her.

 

talepædagog (talelærer/talekonsulent)

en tale-/hørelærer beskæftiger sig med sprog-, tale- og stemmevanskeligheder. Se mere her.

 

taleværktøj

alle mundlegemer (læber, tænder, tunge, kæbe, gane, stemmelæber) samt muskler, som deltager i taleprocessen

 

tauitisme

fejldannelse af /t/-lyden, se dyslali

 

tinnitus

“susen for ørene”; subjektive lyde (hvislen, susen, fløjten, hvæsen, piben, hylen osv.) i øret; beskriver et symptom; tit udtryk for en skade i det indre øre

 

tonsillektomi

kirurgisk fjernelse af mandlerne

 

tonsiller

mandler

 

tonus

muskelspænding

 

trachea

luftrør

 

tracheostomi

fremkommet ved et snit i halsen ind til luftrøret (luftrørsklip)

 

tungebånd

forbinder tungen med bunden af mundhulen

 

tungepres

under synkningsprocessen laver tungen en bevægelse fremad mod eller mellem tænderne og fremkalder derved tand- og kæbefejlstillinger (fx åbent bid)

 

tympanometri

mellemøretryksmåling: måler trommehindens bevægelighed og trykket i mellemøret

 

 

 

U: uvula

drøblen på den bløde gane

 

uvula bifida

spaltet drøbel; ser ud som to drøbler

 

 

 

V: varetagelse

optagelse og bearbejdelse af miljø- og kropsstimuleringer igennem sanseorganerne

 

velum

ganesejl

 

verbal dyspraksi

fonetisk dysfunktion, hvor der er vanskeligheder ved at lave artikulatoriske bevægelser, isoleret eller i sekvenser og/eller i indlærte, automatiserede sekvenser. Dette medfører, at barnet har svært ved at udvikle et fonologisk system.

 

vestibulær

vedrører ligevægtsansen/ balanceevnen

 

 

 

W: Wernike – center

sensorisk sprogcenter; kan ses som et “lager” af ordklangbilleder (man forbinder et billede med et ord henholdsvis klang)

 

 

 

Å: åbent bid

tandfejlstilling opstået på grund af uhensigtsmæssige suttevaner eller tungepres; tandrækkerne lukker ikke; afstand mellem tandrækkerne > 3 mm